Letošní školní rok končí. Byl opravdu pestrý. Hodně nového jsme se naučili i zažili. Řada z nás prodělala onemocnění Covid 19, prošli jsme několikrát karanténu i distanční výuku. Zvládli jsme testování. Až téměř v závěru školního roku jsme se mohli "nadechnout" a pracovat, jak jsme zvyklí - stihli jsme i řadu projektů, programy primární prevence, exkurze, školní výlety a soutěže ... .
Všichni - žáci, rodiče i zaměstnanci jste zvládli tento náročný rok na výbornou a zasloužíte si krásné a pohodové léto - užijte si ho.

Kdyby se vám přece jen po škole zastesklo, úřední hodiny jsou každou středu od 9 do 11 hodin.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na nový školní rok.
Vedení školy

 

 

Účastníme se nového projektu Kraje Vysočina, který je určen široké veřejnosti, především rodinám s dětmi.

Jedná se o webináře – RODINÁŘE KRAJE VYSOČINA (promoplakátky naleznete v přílohách), které budeme organizovat pravidelně každý čtvrtek ve spolupráci s odborníky a lektory z oblasti rodinného životaRODINÁŘE jsou zdarma a připojit se může každý.

Odkaz na přihlášení ( bude aktivní od 8.2.2020 )

 https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

 První RODINÁŘ bude odvysílán 11. února od 16:00 do 17:30 hod. s úvodním slovem pana radního Jana Tourka.

 

Důležité informace pro školní rok 2020/2021

 Vážení rodiče, v souvislosti s rizikem nákazy COVID-19 jsme přijali opatření a změny provozu naší školy platné od 1.9.2020 do odvolání.

 Provoz se bude řídit následujícími pravidly vycházejícími z Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19:

 • Při vstupu do školy provedou žáci dezinfekci rukou. Stejně tak i ostatní osoby do školy vstupující.
 • Pokud budou u žáka při příchodu do školy patrné příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.):
  • není vpuštěn do školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
  • pokud žák přichází do školy bez doprovodu, je okamžitě kontaktován zákonný zástupce a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka.
  • pokud se vyskytnou příznaky v průběhu přítomnosti ve škole, bude žák vybaven rouškou a izolován v samostatné místnosti k tomuto účelu určené. Zákonný zástupce je informován z důvodu bezodkladného vyzvednutí žáka. 

Při výskytu příznaků je nutné kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 

V této souvislosti žádáme rodiče, aby pečlivě sledovali zdravotní stav svých dětí a neposílali do školy děti s výše uvedenými příznaky respiračních onemocnění a předešli tak komplikacím, které z nedodržení tohoto pokynu vyplynou jak pro školu, tak pro zákonné zástupce samotné. 

 • V případě, že žák trpí přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí zprávou od svého ošetřujícího lékaře.
 • Z důvodu rizika možné nákazy virem COVID-19 bude vstup do školy zákonným zástupcům umožněn pouze v opodstatněných případech. Podoba třídních schůzek bude upravena do co nejméně kontaktní podoby.
 • V případě potřeby si zákonný zástupci domlouvají předem telefonicky schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo jednání určí pracovník školy. Preferována bude bezkontaktní komunikace – telefon, e-mail (rodiče, kteří nesdělili svoji e-mailovou adresu, žádáme o její oznámení).
 • Distanční výuku začíná škola zajišťovat dětem, které onemocní nebo se ocitnou v karanténě, od doby kdy jejich počet překročí 50% počtu žáků ve třídě. Do překročení této hranice probíhá výuka prezenčním způsobem.
 • Provoz školní družiny nebude omezen. Žáci byli rozděleni do více menších skupin, nemůžeme však organizačně zcela zabránit, aby skupiny žáků nebyly prostupné.
 • Prozatím neomezujeme konání školních kroužků a nabídneme je tak, jak probíhaly v minulém období. Bližší informace jejich nabídky, čas konání i další informace vám předají třídní učitelé.
 • Stravování ve školní jídelně je umožněno pro naše žáky mezi 11:00 a 12:00hod. V důsledku toho byl upraven rozvrh žáků školy. V prostoru jídelny budou dodržována preventivní hygienická opatření.

Vážení rodiče. Věříme, že i přes nezbytná opatření související s mimořádnými epidemiologickými opatřeními, společně zvládneme v tomto školním roce běžnou docházku našich dětí do školy a všichni se budeme snažit, abychom všechny nutné změny akceptovali a poradili si s nimi.

Upozorňujeme na nutnost aktuálních kontaktů na rodiče a jejich dostupnost!!!

Sleujte prosím aktuální informace na stránkách školy na Facebooku.

 

22.6.2020

Získali jsme Evropskou jazykovou cenu Label 2020.

Projekt Kouzelný les paní učitelky Renáty Koumarové získal Evropskou jazykovou cenu Label 2020!
Jsme na paní učitelku i tým všech, kteří se na projektu podíleli, moc pyšní!

 

na webu DZS byly zveřejněny výsledky hodnocení EJCL - https://www.dzs.cz/cz/evropska-jazykova-cena-label/evropskou-jazykovou-cenu-label-2020-ziskalo-sedm-projektu/

 

Facebook :  Škola U Trojice

Základní škola

Tento typ základní školy je určen pro žáky, kteří se nemohou úspěšně vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se převážně o žáky s lehkým mentálním postižením. Dále zde mohou být zařazeni žáci bez mentálního postižení, kteří ze závažných důvodů nezvládají výuku ve třídě běžné základní školy – jedná se zejména o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. Ve třídě se vzdělává menší počet žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Výuka je rozdělena standardním způsobem do devíti ročníků. Předměty jsou totožné s běžnou základní školou. Žáci se zde mimo jiné učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, vaření, vaření, pletení, péči o domácnost, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem a zrakovým postižením. Žáci se učí základům čtení, psaní a počtům.  Jejich pohybové a pracovní dovednosti, motorika a estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost, člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků a rozvoj komunikačních dovedností.

Pedagog a asistent se věnují dětem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách. Pro žáky je připraveno bohaté spektrum terapií ( snoezelen, canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace apod. )

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Praktická škola je určena absolventům základní školy, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon činností v oblasti služeb nebo výroby.

Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde studenti učí předmětům odborným, jako jsou péče o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí do oborů vzdělání Praktická škola jednoletá (kód oboru: 78-62-C/01) a Praktická škola dvouletá (kód oboru: 78-62-C/02).

1. kolo: Termín odevzdání přihlášky je do 1.3. 2020

2. kolo přijímacího řízení: 20.5. - 26.6. 2020 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem - viz text níže).

3. kolo přijímacího řízení: 1.7. 2020. - 31.8. 2020 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem - viz text níže).

 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:                         

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Kritéria pro přijímací řízení: 

 1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
 2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
 3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 7 žáků v oboru.

Oznámení výsledků přijímacího řízení: O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve 22. 4. 2020. V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 Kritéria pro přijímací řízení: 

 1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
 2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
 3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
 4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 24 žáků v oboru.

Oznámení výsledků přijímacího řízení: O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. V případě přijetí uchazeče na střední školu je třeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Školní družina

Školní družina poskytuje pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času.

Naše škola