Vážení a milí,

rádi bychom prostřednictvím těchto řádků poděkovali Vám všem, kteří jste nás podpořili jakoukoliv finanční částkou, materiálem či věcným darem. Během Benefičního večera 16. 11. 2023, konaným za účelem Revitalizace školní zahrady ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod se vybrala částka 118 925,- Kč. Tato částka bude použita pouze na účely revitalizace školní zahrady.                     

 Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit, zvelebit či zmodernizovat, ale ne vždy to jde provést jen z prostředků školy.

Velice si Vašich činů vážíme.

Veřejná sbírka na realizaci projektu Revitalizace školní zahrady

 Můžede stále přispívat na transparentní účet u KB č.: 131-1767320207/0100

 

 

ZŠ a PŠ U Trojice obhájila titul eTwinnongová škola

Díky koncepčnímu přístupu k projektovému vzdělávání na mezinárodní úrovni jsme již potřetí obhájili titul eTwinningová škola.
V České republice se titulem může pochlubit pouze 16 škol, z toho 2 v Kraji Vysočina (Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod a Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava).

 

 

Facebook :  Škola U Trojice

 

Základní škola

Tento typ základní školy je určen pro žáky, kteří se nemohou úspěšně vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se převážně o žáky s lehkým mentálním postižením. Dále zde mohou být zařazeni žáci bez mentálního postižení, kteří ze závažných důvodů nezvládají výuku ve třídě běžné základní školy – jedná se zejména o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. Ve třídě se vzdělává menší počet žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Výuka je rozdělena standardním způsobem do devíti ročníků. Předměty jsou totožné s běžnou základní školou. Žáci se zde mimo jiné učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, vaření, vaření, pletení, péči o domácnost, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem a zrakovým postižením. Žáci se učí základům čtení, psaní a počtům.  Jejich pohybové a pracovní dovednosti, motorika a estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost, člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků a rozvoj komunikačních dovedností.

Pedagog a asistent se věnují dětem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách. Pro žáky je připraveno bohaté spektrum terapií ( snoezelen, canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace apod. )

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Praktická škola je určena absolventům základní školy, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon činností v oblasti služeb nebo výroby.

Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde studenti učí předmětům odborným, jako jsou péče o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, vyhlašuje přijímací řízení pro přijetí do oborů vzdělání Praktická škola jednoletá (kód oboru: 78-62-C/01) a Praktická škola dvouletá (kód oboru: 78-62-C/02).

1. kolo: Termín odevzdání přihlášky je do 1.3. 2023

2. kolo přijímacího řízení: 23. 5. - 24. 6. 2023 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem - viz text níže).

3. kolo přijímacího řízení: 26. 6. - 31. 8. 2023 (kritéria přijímacího řízení totožná s 1. kolem - viz text níže).

 Podmínky pro přijetí ke vzdělávání:                         

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem a vícečetným postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

Kritéria pro přijímací řízení: 

  1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
  2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
  3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
  4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 13 žáků v oboru.

Oznámení výsledků přijímacího řízení: O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve 22. 4. 2023 V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:

-          povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením

-          povinnou školní docházku v základní škole speciální

-          povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání

-          základní vzdělávání na základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.

 Kritéria pro přijímací řízení: 

  1. Řádně vyplněná a odevzdaná přihláška na střední školu (růžový formulář)
  2. Hodnocení na vysvědčení ze základního vzdělávání z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.
  3. Zdravotní stav odpovídající typu zvoleného oboru – potvrzení lékaře
  4. Vyjádření školského poradenského zařízení k zařazení žáka do zvoleného oboru.

Uchazeči budou přijímání bez přijímacího řízení do naplnění kapacity oboru, tj do počtu 18 žáků v oboru.

Oznámení výsledků přijímacího řízení: O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí. V případě přijetí uchazeče na střední školu je třeba do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Školní družina

Školní družina poskytuje pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času.

Naše škola