Základní informace o škole

Základní škola

Tento typ základní školy je určen pro žáky, kteří se nemohou úspěšně vzdělávat na základní škole běžného typu. Jedná se převážně o žáky s lehkým mentálním postižením. Dále zde mohou být zařazeni žáci bez mentálního postižení, kteří ze závažných důvodů nezvládají výuku ve třídě běžné základní školy – jedná se zejména o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování. Ve třídě se vzdělává menší počet žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému z nich. Výuka je rozdělena standardním způsobem do devíti ročníků. Předměty jsou totožné s běžnou základní školou. Žáci se zde mimo jiné učí pracovat s různými materiály, učí se základům šití, vaření, vaření, pletení, péči o domácnost, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Škola má zřízenou samostnou třídu pro žáky s poruchou autistického spektra. Žáci se vzdělávají podle ŠVP pro základní školy.

Základní škola speciální

Základní škola speciální je určena pro žáky se středním až těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem a zrakovým postižením. Žáci se učí základům čtení, psaní a počtům, což jim usnadní orientaci v okolním prostředí. Jejich motorika,

pohybové, pracovní dovednosti a estetické cítění se rozvíjí v předmětech člověk a společnost, člověk a příroda, dále pak ve smyslové, řečové, hudební, pracovní a tělesné výchově. Důraz je kladen na zvládnutí sebeobsluhy, upevňování hygienických návyků a rozvoj komunikačních dovedností.

Pedagog a asistent se věnují dětem individuálně s ohledem na jejich potřeby, což je umožněno malým počtem žáků ve třídách. Pro žáky je připraveno bohaté spektrum terapií ( snoezelen, canisterapie, muzikoterapie, dramaterapie bazální stimulace apod. )

Praktická škola jednoletá a dvouletá

Praktická škola je určena absolventům základní školy, základní školy speciální a žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než devátém ročníku. Připravuje žáky pro výkon činností v oblasti služeb nebo výroby

Žáci mohou nastoupit do školy i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů se zde studenti učí předmětům odborným, jako jsou péče o domácnost, vaření, pracují na školním pozemku, ve školní dílně, v keramické dílně apod.

Školní družina

Školní družina poskytuje pravidelné výchovné vzdělávací a zájmové činnosti, spontánní aktivity, odpočinkové aktivity a přípravu na vyučování. Zaměřuje se především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu k trávení volného času.

Školní poradenské pracoviště

Zaměření a cíle poradenské služby ve škole:

Prevence školní neúspěšnosti:

Věnujeme se všem žákům s výchovnými a výukovými problémy, průběžně a dlouhodobě s nimi pracujeme a vytváříme tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Zajišťujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Prevence sociálně patologických jevů:

Věnujeme se všem projevům rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací. Zajišťujeme včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.

Kariérové poradenství:

Poskytujeme žákům a jejich zákonným zástupcům kariérové poradenství. Vedeme žáky k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění. Integrujeme vzdělávací, informační a poradenskou podporu pro vhodnou volbu vzdělávací cesty.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:

Připravujeme podmínky a rozšířujeme možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Zmírňujeme důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku. Budujeme příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole.

Žáci nadaní:

Vytváříme vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro žáky nadané a mimořádně nadané.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

Podporujeme rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajišťujeme metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Spolupráce s poradenskými zařízeními:

Rozvíjíme spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče) a dalšími poradenskými zařízeními (informačně-poradenské středisko úřadu práce).

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků:

Prohloubujeme a zlepšujeme spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků.

Logopedická péče:

Zabezpečujeme odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečujeme metodické a konzultační činnosti v oblasti působnosti.