GDPR

ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod (správce) neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádné automatizované rozhodování, včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím. V žádném případě nepředává osobní údaje do třetích zemí. Správce nezpracovává osobní údaje za marketingovými účely.

Subjekt údajů může kontaktovat správce prostřednictvím jeho podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese jeho sídla či elektronicky na adrese reditel%z%zsutrojice.cz nebo datovou schránkou či osobně.

Každé podání musí obsahovat minimálně identifikační údaje subjektu údajů, aby správce mohl ověřit jeho totožnost, jasné a konkrétní sdělení, co subjekt údajů požaduje, kontaktní adresu, ověřený podpis nebo zaručený či kvalifikovaný elektronický podpis subjektu údajů.

Lhůta pro vyřízení podání subjektu údajů činí 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů. Je-li podání neúplné, nejasné či nedostatečně doložená totožnost subjektu údajů, lhůta se prodlužuje o dobu doplnění příslušných údajů.

Subjekt údajů je rovněž oprávněn kontaktovat na adrese sídla správce jeho pověřence pro ochranu osobních údajů a to Lenku Krulišovou.

Žádostí subjektu údajů se správce bude zabývat při splnění následujících podmínek:

  • totožnost subjektu údajů bude možné ověřit,
  • z žádosti bude jasně patrné, jaké právo subjekt uplatňuje a jakých osobních údajů se žádost týká,
  • tyto osobní údaje správce skutečně zpracovává,
  • subjekt údajů přesně uvede, co požaduje,
  • požadavek subjektu údajů bude v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
  • v případě nedostatečné identifikace své osoby subjekt údajů bez zbytečného odkladu doloží správci další identifikační údaje tak, aby správce mohl spolehlivě ověřit totožnost subjektu údajů. O tuto dobu se prodlužují všechny lhůty pro vyřízení žádosti. Pokud subjekt údajů odmítne tyto doplňující údaje poskytnout, není správce povinen reagovat na jeho žádost,
  • je-li subjektem údajů dítě mladší šestnácti let, musí být žádost podána a podepsána jeho zákonným zástupcem.