Zápis do 1. ročníku ZŠ, ZŠS a přípr.stupně ZŠS pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod vyhlašuje zápis do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální a přípravného stupně základní školy speciální pro školní rok 2024/2025.

Termín:  8. – 10. 4. 2024

V základní škole poskytujeme vzdělávání ve třídách pro žáky s lehkým mentálním postižením, ve třídě pro žáky s autismem a ve třídách pro žáky se závažnými poruchami učení a chování.

Od nového školního roku zvažujeme otevření třídy pro žáky s poruchami řeči a vývojovou dysfázií.

Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.

Přípravný stupeň základní školy speciální je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a pro děti s odkladem školní docházky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo autismem. Mohou ji navštěvovat děti od 5 let věku, vzdělávání se dá rozložit na 1 – 3 roky, a nezapočítává se do plnění povinné školní docházky. Nahrazuje povinnou docházku do mateřské školy v předškolním věku.

Termín zápisu si objednejte telefonicky: 569 422 220, 724 020 363 nebo e-mailem: reditel%z%zsutrojice.cz.

 

Co je nutné předložit k zápisu

a) žádost o přijetí (je ke stažení na webových stránkách školy)

b) rodný list dítěte

c) občanský průkaz zákonného zástupce

d) doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

e) doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.)

f) rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.

 

Dokumenty potřebné pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

a) žádost o odklad povinné školní docházky

b) rodný list dítěte

c) občanský průkaz zákonného zástupce

d) doporučení školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra)

e) doporučení odkladu povinné školní docházky dítěte od odborného lékaře (pediatr nebo jiný odborný lékař, který má dítě v péči)