Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Přijímací řízení

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy – na školní rok 2018/2019

Legislativní vymezení

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 36 Plnění povinnosti školní docházky

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, se uskuteční dne 18. dubna 2018 v době od 9. 00 hod. do 15. 00 hod v budově školy, dále dle individuální domluvy s p. ředitelkou školy Mgr. K. Sojkovou na tel. čísle 725 777 360.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
  • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2018/2019 - střední stupeň vzdělávání v Praktické škole jednoleté 78-62-C/001, v Praktické škole dvouleté 78-62-C/02

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Přijímací zkouška se nekoná, o jejím nekonání bude uchazeč či zákonný zástupce uchazeče písemně informován.

Kriteria pro přijetí na:

Praktické škole jednoleté 78-62-C/001
Praktické škole dvouleté 78-62-C/02
1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole
2) odevzdání vyplněné přihlášky do 15. března 2014 na ředitelství školy

Součástí přihlášky je:

Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)

doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP)

Žák nejpozději 1. září 2018 doloží:

1. závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělávání, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku
2. psychologické vyšetření vydané školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP) ne starší než 1 rok

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve 23. 4. 2018.

V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

Přihlášky je možné vyzvednout na kterékoliv střední škole nebo vytisknout ze stránek MŠMT