Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.


Vybraná ustanovení ze školního řádu

Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

A. Práva a povinnosti žáků
 1. Žáci mají právo
  1. na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
  2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  3. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy
  4. na využití preventivních programů, které slouží k poskytnutí podpory ve zmíněných oblastech
  5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
  6. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
  7. na zvláštní péči v odůvodněných případech h) na poskytnutí pomoci v případě nesnází a problémů
  8. požádat o pomoc vyučujícího při neporozumění učiva, při doplnění znalostí
 2. Žáci jsou povinni
  1. řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat
  2. dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
 3. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
 5. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.
 6. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 7. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.
 8. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
 9. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících.
 10. Zákonný zástupce žáka je povinen - u svého dítěte- žáka školy informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, - omluvit nepřítomnost svého dítěte ve škole Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně: - omluvit nepřítomnost dítěte ve škole nejdéle do 2 dnů absence ( telefonicky, osobně, písemně ) - doložit písemně důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu dítěte do školy prostřednictvím žákovské knížky nebo notýsku. Škola může v odůvodněných případech žádat, jako součást omluvenky, doložení nepřítomnosti z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě předem dané písemné omluvy rodičů a osobního vyzvednutí dítěte ve škole. Na 2 dny uvolňuje ze školy třídní učitel na více dní ředitelka školy na základě předem dané písemné žádosti rodičů. Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin podléhá jednání výchovné komise za přítomnosti zástupce orgánu sociálně – právní ochrany dětí, nad 25 hodin hlášení Policii ČR jako trestní oznámení.
 11. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, věnuje pozornost domácí přípravě a vypracování úkolů dle pokynů učitele.
 12. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 13. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 14. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
 15. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  1. napomenutí třídního učitele
  2. důtku třídního učitele
  3. důtku ředitele školy
  4. sníženou známku z chování
  Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí, důtky nebo sníženou známku z chování a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.
D. Zákonní zástupci žáků
 1. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
  1. zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení
  2. na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka
  3. informovat školu a školské zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  4. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
  5. pravidelně se informovat o prospěchu a chování svého dítěte na pravidelních rodičovských schůzkách , pravidelně kontrolovat žákovskou knížku a provedenou kontrolu stvrdit podpisem
  6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.

   Citace výše zmíněného paragrafu :

   (2) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi
   1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
   2. údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání
   3. obor, formu a délku vzdělávání, jde- li o střední a vyšší odbornou školu
   4. datum zahájení vzdělávání ve škole
   5. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk
   6. údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut
   7. údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
   8. datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno
   9. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

   (3) Školní matrika školského zařízení podle povahy jeho činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi nebo studentovi
   1. jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu
   2. datum zahájení a ukončení školské služby nebo vzdělávání
   3. údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání
   4. údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut
   5. označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává
   6. jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví Školní řád následovně:

 • omluvit nepřítomnost dítěte ve škole nejdéle do 2 dnů absence ( telefonicky, osobně, písemně )
 • doložit písemně důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů po návratu dítěte do školy prostřednictvím žákovské knížky nebo notýsku. Škola může v odůvodněných případech žádat, jako součást omluvenky, doložení nepřítomnosti z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem.
 • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě předem dané písemné omluvy rodičů a osobního vyzvednutí dítěte ve škole.
 • Na 2 dny uvolňuje ze školy třídní učitel na více dní ředitelka školy na základě předem dané písemné žádosti rodičů.
 • Neomluvená absence nad 10 vyučovacích hodin podléhá jednání výchovné komise za přítomnosti zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, nad 25 hodin hlášení Policii ČR jako trestní oznámení.

Všeobecné organizační informace:

 1. Školní budova se pro žáky otevírá v 7.30 hodin.
 2. Vyučování začíná v 8.10 hodin, žáci přicházejí do školy nejdéle 15 minut před začátkem vyučování.
 3. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků, do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
 4. Žáky základní školy, kteří se do školy dopravují svozem, přebírá asistentka pedagoga od asistenta svozu u automobilu. Žáky, které dopravují rodiče, přebírají pedagogičtí asistenti od rodičů u vstupu do budovy.
 5. Rodiče jsou v zájmu dítěte i vlastním povinni hlásit všechny změny týkající se žáka bezprostředně poté, kdy k nim došlo (např. změny bydliště, zdravotního stavu, rodinných poměrů apod.)
 6. V případě, že rodiče pociťují potřebu osobní konzultace s učitelem, využijí konzultační hodiny. Žádáme rodiče, aby se na vyučující neobraceli během vyučování.

Školní družina

 1. Provoz školní družiny: 6.30 – 8.00 hodin / 11.30 – 16.30 hodin.
 2. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Pro přihlášené žáky je docházka do ŠD povinná.
 3. Žák je přijat na základě zápisního lístku, kde rodiče stanoví délku pobytu a způsob odchodu ze ŠD.
 4. Žák, který se nedostavil do ŠD musí být rodiči řádně omluven. Žáci mohou být ze ŠD uvolněny pouze na základě písemné žádosti rodičů.
 5. Za žáka, který byl přítomen ve škole a do ŠD se bez omluvy nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 6. Ve ŠD se řídí žáci pokyny vychovatelky.


Plné znění ŠKOLNÍHO ŘÁDU je pro zájemce k dispozici na informativní nástěnce v budově školy nebo u ředitelky zařízení!Různé

V případě nemoci žáka rodiče odhlašují obědy v den nemoci do 7: 00 hodin u paní Brtnické na tel.: 569 422 177 (dotazy týkající se stravování je nutné adresovat rovněž na paní Brtnickou na uvedeném tel. čísle).

Příloha školního řádu o používání mobilních telefonů

 1. Mobilní telefony nosí žáci do školy jako jeden z předmětů běžného života, ale nikoliv jako pomůcku k výuce.
 2. Plně si za ně zodpovídají.
 3. Ve vyučovacích hodinách se mobily nepoužívají, jsou vypnuté a žáci jimi neruší práci vyučujících a ostatních žáků.
 4. Hodiny tělesné výchovy, pracovní vyučování jsou také vyučovacími hodinami, ani v nich nebudou mít u sebe žáci mobil.
 5. Mobil u sebe nebudou mít žáci ani na hodinách tělesné výchovy, pracovního vyučování, které probíhají venku.
 6. Pro tyto případy si mobilní telefony žáci uloží do aktovky v uzamčené třídě.Za uzamčení tříd v daných hodinách vyučování zodpovídají vyučující.
 7. Za naprosto nepřípustné bude považováno pořizování videoklipů a audionahrávek pomocí mobilních telefonů ve škole a jejich následné distribuce.
 8. Použití telefonního čísla pedagogických pracovníků (pokud je rodičům i žákům pedagogové poskytnou) k jiným, než informativním účelům bude řešeno jako zneužití.