Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Základní škola a Praktická škola

U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 7083859
tel: 569 42 22 20 e- mail:reditel@zsutrojice.cz

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Název :
Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

Právní forma : příspěvková organizace

IČO : 708 38 593

IZO RED: 600 023 885

Bankovní spojení : číslo účtu – 2778670207/100

Identifikátor datových schránek : ytdsw44

Důvod a způsob založení subjektu :

organizace byla zřízena usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01ZK ze dne 18. 9. 2001, ve znění dodatků schválených příslušnými usneseními Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Předmět činnosti:

V souladu se zřizovací listinou a se zápisem do rejstříku škola a školských zařízení je předmětem činnosti organizace zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnými předpisy. Organizace vykonává činnost základní školy, základní školy speciální, praktické školy jednoleté, praktické školy dvouleté, speciálně pedagogického centra a školní družiny. Organizace je dále oprávněna provozovat doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou.

Organizační struktura:


Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa – sídlo
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu : ředitelství školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
telefon 569 42 22 20, 569 42 09 74
e-mail:reditel@zsutrojice.cz

Kontaktní adresa odloučené pracoviště Speciálně pedagogické centrum
Beckovského 1882, Havlíčkův Brod
telefon 569 42 89 25
e-mail:spc.jitrenka@tiscali.cz

www stránky: www.zsutrojice.cz

Postup pro podání a vyřízení žádosti o poskytnutí informací
(dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) Pracovnicí pověřenou přijímáním a evidencí stížností, oznámení a podnětů a přijímáním a evidencí písemných žádostí o poskytnutí informace je asistentka ředitelky školy Markéta Nováková, telefon 569 42 09 74, e-mail: Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (doručená poštou, osobně do kanceláře školy, elektronickou poštou na e-mail adresu reditel@zsutrojice.cz

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může ředitel/ka místo požadované informace sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta.

Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se požadovaná informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie ).

Ústní žádost

Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej ředitelka školy k podání žádosti v písemné formě.

Písemná žádost

Žádosti o poskytnutí informací podané jakoukoli formou jsou přijaty a zaevidovány podatelnou školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace (například ve výroční zprávě ředitelky školy) se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitelka vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřená osoba o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy žádost se odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do tří dnů žadateli. Ředitelka školy nemá za povinnost postoupit žádost příslušnému orgánu.

Ředitelka poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti. O formě, ve které bude informace poskytnuta, rozhoduje ředitelka školy.

Lhůtu 15 dnů může ředitelka prodloužit nejvýše o deset dní pouze z následujících důvodů:

 • jedná-li se o vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • je-li pro poskytnutí informace nezbytná konzultace s jiným orgánem státní správy.

Ředitelka školy je povinna písemně informovat žadatele o prodloužení lhůty a důvodech prodloužení, a to ještě před uplynutím lhůty 15 dnů.

Pokud ředitelka školy odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtě 15 dnů, případně v řádně prodloužené lhůtě rozhodnutí. Rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci.

Rozhodnutí je správním rozhodnutím ve smyslu zákona a musí obsahovat následující náležitosti :

 • název a sídlo školy,
 • číslo jednací a datum vydání rozhodnutí,
 • označení žadatele o informaci (jméno a příjmení fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby),
 • výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace požadované žadatelem,
 • odůvodnění, které obsahuje důvod odmítnutí poskytnutí informace, včetně každého omezení práva na informace, s uvedením ustanovení příslušných právních předpisů,
 • poučení o odvolání, které obsahuje poučení o místu, formě a době podání odvolání,
 • vlastnoruční podpis ředitele školy s uvedením jména, příjmení a funkce,
 • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

Rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele.

Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž některé jsou vyloučeny, škola přípustné informace poskytne a souběžně rozhodne o odepření vyloučených informací.

Asistentka ředitelky školy vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací,
 • jméno, příjmení žadatele (název a sídlo), spojení na žadatele,
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena,
 • datum vyřízení žádosti.

Úhrada nákladů a výroční zpráva

Ředitelka školy bude požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Žadateli na jeho žádost potvrdí předpokládanou výši úhrady nákladů. Tento pokyn se nevztahuje na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Ředitelka školy vždy do konce ledna zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací.

Sazebník úhrad za poskytování informací
  Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 1,50
    A3 jednostranné 3,00
2. Tisk A4 černobílé 3,00
    A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče Disketa 3,5” 20,00
    CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy   Bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři ekonomky školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy.

Omezení práva na informace
Škola neposkytne informaci, pokud se vztahuje výlučně k interním pokynům a předpisům vydaných pro vlastní vnitřní potřebu.
Škola nesmí poskytnout informaci, která je v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Opravné prostředky
Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti podle § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat( Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod ), o odvolání pak rozhoduje nadřízený orgán. Tímto orgánem je Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, kterému Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod podané odvolání postoupí ve lhůtě do 15 dnů ode dne předložení odvolání.
Krajský úřad kraje Vysočina rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání Základní škole a Praktické škole U Trojice 2104, Havlíčkův Brod. . Rozhodnutí o odvolání je však přezkoumatelné soudem na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.
Stížnost
Proti postupu Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod při vyřizování žádosti lze podat stížnost dle § 16a zákona č.106/1999 Sb. vplatném znění. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
Stížnost se podává u Základní školy a Praktická školy, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod , a to do 30 dnů ode dne

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, zákona
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • zákona.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Základní škola a Praktická škola , U Trojice 2104, Havlíčkův Brod zejména jedná a rozhoduje

ZÁKONY:
 • zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osob. údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
NAŘÍZENÍ VLÁDY:
 • nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
VYHLÁŠKY:
 • vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Všechny předpisy jsou po domluvě k nahlédnutí u ředitelky školy.Žádost o poskytnutí informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


Žadatel: ………………………………………………………………………………
u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození
u právnické osoby název, identifikační číslo


Adresa: ………………………………………………………………………………
u fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy pobytu
u právnické osoby adresu sídla společnosti, sídlo adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla


Telefon: ……………………………E – mail: ………………………………

Charakteristika žádosti: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………

Způsob předání informace:
□ zaslat poštou
□ zaslat e – mailem
□ bude vyzvednuto osobně


…………………………………………….
podpis


Převzal: …………………………………Dne: ………………………………