Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ

V Základní škole praktické se vzdělávají žáci s různým druhem handicapu od lehkého mentálního postižení po kombinované postižení, autismus, poruchy chování apod. Výuka plně respektuje fyzické a psychické možnosti a předpoklady dětí. Umožňujeme jim, aby si ve vhodně upravených podmínkách a při odborné speciálně pedagogické péči osvojily základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k orientaci v okolním světě, k dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob a k zapojení do společenského života.

Základní školu praktickou navštěvují i žáci, kteří z různých důvodů nezvládají učivo na běžné základní škole, dochází u nich k opakovanému selhání. Na základní škole praktické se mohou vzdělávat i žáci, kteří mají drobný handicap znemožňující vzdělávání ve velkém kolektivu a vyžadují péči speciálních pedagogů.

U některých těchto žáků se předpokládá, že malý kolektiv a působení speciálních pedagogů vyrovná jejich vývoj tak, že se budou moct úspěšně začlenit do běžných základních škol. Tito žáci se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro běžnou základní školu.

Skladba vyučovacích předmětů je stejná jako na běžné základní škole. Je obohacena o témata z praktické výuky a přípravy na budoucí povolání. Výuka je upravena pro děti s mentálním postižením nebo jiným handicapem. Žáci, kteří ukončí povinnou školní docházku na naší škole, mohou pokračovat ve vzdělávání na odborných učilištích a středních odborných učilištích dle vlastního výběru, schopností a vědomostí.