Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.


Základní informace o naší škole

Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvodů nevyhovuje docházka na běžnou základní školu:

 • děti se zvýšenou impulsivitou a sníženou schopností soustředěnosti
 • děti s nerovně vyzrálou CNS
 • děti s vývojovými poruchami učení těžšího stupně ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod. )
 • děti s výchovnými problémy
 • děti s neurotickými poruchami
 • děti zdravotně oslabené
 • děti s mentálním postižením všech stupňů
 • děti autistické a s autistickými rysy
 • děti s poruchami komunikace a těžší poruchou řeči, nemluvící
V současné době má škola 10 tříd, do kterých jsou děti rozděleny podle věku i podle způsobu vzdělávání.

Součásti školy:

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program Otevřená škola 1. část ( RVP ZV LMP )
Školní vzdělávací program Otevřená škola 2. část a 3 část ( RVP pro žáky základní školy speciální )
Školní vzdělávací program Otevřená škola 4. část (RVP ZV )
Dobíhající vzdělávací program zvláštní školy, č.j. 22 980/97-22
Dobíhající program pomocné školy, č.j. 24035/1997-22
Dobíhající Rehabilitační vzdělávací program, č.j. 15988/2003-24

Naše silné stránky:

 • kvalitní pedagogický sbor se vzděláním v oblasti speciální pedagogiky
 • menší počet dětí ve třídách a z toho vyplývající možnost individuální péče o děti, které to potřebují
 • individuálně výchovné vzdělávací plány, sestavené dle potřeb jednotlivců
 • možnost asistentů a speciálních pomůcek
 • klidné, nestresující prostředí a pochopení pro problémy dětí i rodičů

Nabízíme:

 • logopedickou péči
 • speciálně pedagogické terapie :
  • canisterapii
  • terapii plaváním
  • trampoterapii
  • SRT
  • Basální stimulaci
  • Ergoterapii
  • Terapii v solno jodové jeskyni
 • Bohatou mimoškolní činnost : sportovní kroužek, turistický kroužek, novinářský kroužek, hrátky s angličtinou, kroužek první pomoci, logohrátky kroužek volno časových aktivit
 • Školní družinu s odpoledním programem
 • Výlety a exkurze s různým programem
 • Kulturní akce: divadlo, zajímavé besedy apod.

Praktická škola s jednoletou přípravou:

Obor vzdělání 78-62-C/001

Poskytuje střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, v základní škole praktické, případně v základní škole. Připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Zaměřuje se na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.

Zdravotní požadavky

Vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena školským poradenským zařízením a odborným lékařem. Na základě doporučení odborníků budou stanoveny požadavky na žáka, respektující individuální zvláštnosti žáka, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných dílnách a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.