Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Novinky

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 na Praktickou školu u dvouletou (78-62-C/02)

Podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 472/2011) , § 60, odst. 16 a 17 a dále Vyhlášky č. 671/2004 Sb., o přijímání žáků ke studiu na středních školách zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 :

Přijatí uchazeči (kód, název vzdělávacího obor – kód uchazeče):

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

PŠ 1/2018
PŠ 2/2018
PŠ 3/2018
PŠ 4/2018
PŠ 5/2018
PŠ 6/2018

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2017/2018 na Praktickou školu jednoletou 78-62-C/01) a Praktickou školu dvouletou (78-62-C/02)

Podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 472/2011) , § 60, odst. 16 a 17 a dále Vyhlášky č. 671/2004 Sb., o přijímání žáků ke studiu na středních školách zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 :

Přijatí uchazeči (kód, název vzdělávacího obor – kód uchazeče):

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

PŠ 2/2017
PŠ 4/2017
PŠ 7/2017
PŠ 5/2017
PŠ 6/2017

78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

PŠ 1/2017
PŠ 8/2017

Přijímací řízení

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy – školní rok 2017/2018

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, se uskuteční dne 19.dubna 2017 v době od 9. 00 hod. do 15. 00 hod v budově školy, dále dle individuální domluvy s p. ředitelkou školy Mgr. K. Sojkovou na tel. čísle 725 777 360.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení

Informace k přijímacímu řízení pro střední školu – Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou – školní rok 2017/2018

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2017/2018

v Praktické škole jednoleté 78-62-C/001, v Praktické škole dvouleté 78-62-C/02

V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Přijímací zkouška se nekoná, o jejím nekonání bude uchazeč či zákonný zástupce uchazeče písemně informován.

Kriteria pro přijetí na:

Praktické škole jednoleté 78-62-C/001

Praktické škole dvouleté 78-62-C/02

1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole2) odevzdání vyplněné přihlášky do 1. března 2016 na ředitelství střední školy

Součástí přihlášky je:

 • Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)
 • doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP)

Žák nejpozději 1. září 2017 doloží:

1. závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělávání, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku

Oznámení výsledků přijímacího řízení:

O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve 22. 4. 2017.

V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

Počet přijímaných uchazečů:

Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 5, do Praktické školy dvouleté 9.

Přihlášky je možné vyzvednout na kterékoliv střední škole nebo vytisknout ze stránek MŠMT.


ZÁPIS DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

Zápis do 1. tříd Základní školy a Praktické školy U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 v době od 9. 00 hod. do 15. 00 hod v budově školy.

Dále budou zápisy probíhat dle individuální domluvy s ředitelkou školy Mgr. Klárou Sojkovou na tel. čísle 725 777 360.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení

Pedagogové zvou na návštěvu a Zápis do 1. tříd

Ve čtvrtek 28. ledna pořádáme Den otevřených dveří a Zápis do 1. tříd. Školní brány do budovy se otevřou pro širokou veřejnost i zájemce o vzdělání.

„Jako každoročně zveme všechny zájemce na malou exkurzi po naší škole. Návštěvníci se mohou těšit na individuální prohlídku, včetně nové přístavby. Budou moci nahlédnout do jednotlivých tříd a dílen, zapojit se do výuky. Určitě budeme otevřeni i jejich otázkám,“ popisuje ředitelka organizace, Klára Sojková. „Součástí programu je i zápis do 1. ročníků základní školy. Pro budoucí prvňáčky, kteří by se chtěli vzdělávat na naší škole, pořádáme zápis za účasti speciálních pedagogů a psychologického pracovníka,“ doplňuje Sojková.

Základní a Praktická škola U Trojice má dlouholetou tradici a sídlí v krásném prostředí brodského parku Budoucnost. Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Otevřená škola“ , který umožňuje individuální přístup dle potřeb dítěte.

Výuka probíhá v malých kolektivech, je doplňována celou řadou aktivit, včetně zapojování žáků do školních a mezinárodních projektů.

Text a ilustrační foto: Markéta Nováková

Při zápisu do 1. tříd základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 na Praktickou školu jednoletou 78-62-C/01) a Praktickou školu dvouletou (78-62-C/02)

Podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 472/2011) , § 60, odst. 16 a 17 a dále Vyhlášky č. 671/2004 Sb., o přijímání žáků ke studiu na středních školách zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016:

Přijatí uchazeči (kód, název vzdělávacího obor – kód uchazeče):
78-62-C/01 Praktická škola jednoletá
PŠ 5/2015
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
PŠ 1/2015
PŠ 2/2015
PŠ 3/2015
PŠ 4/2015
PŠ 6/2015

Zápis prvňáčků se blíží

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, se uskuteční ve středu 28. ledna 2015 v době od 9. 00 hod. do 15. 00 hod v budově školy, dále dle individuální domluvy s ředitelkou školy Mgr. Klárou Sojkovou na tel. čísle 725 777 360.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2013/2014 na Praktickou školu jednoletou 78-62-C/01) a Praktickou školu dvouletou (78-62-C/02)

Podle zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon 472/2011) , § 60, odst. 16 a 17 a dále Vyhlášky č. 671/2004 Sb., o přijímání žáků ke studiu na středních školách zveřejňuji výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015:

Přijatí uchazeči (kód, název vzdělávacího obor – kód uchazeče):

78-62-C/01 Praktická škola jednoletá

 • PŠ 5/2014
 • PŠ 6/2014
78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

 • PŠ 1/2014
 • PŠ 2/2014
 • PŠ 3/2014
 • PŠ 4/2014
 • PŠ 5/2012
 • PŠ 7/2014

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy – školní rok 2014/2015

Legislativní vymezení

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žák plní povinnou školní docházku v základní škole ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (spádová škola), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy přednostně přijímá žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. O odklad povinné školní docházky je možné žádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O případném odkladu nástupu rozhoduje ředitel školy.

Zápis do 1. ročníku Základní školy a Praktické školy, U Trojice 2104, se uskuteční dne 30. ledna 2014 v době od 9. 00 hod. do 15. 00 hod v budově školy, dále dle individuální domluvy s p. ředitelkou školy Mgr. K. Sojkovou na tel. čísle 725 777 360.

Při zápisu do základní školy je třeba doložit:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC), eventuálně další odborné nebo lékařské doporučení


Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015


v Praktické škole jednoleté 78-62-C/001, v Praktické škole dvouleté 78-62-C/02
V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním a vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č.671/2004 Sb., v platném znění, která stanovuje podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, jsou stanovena tato kritéria pro přijetí:

Přijímací zkouška se nekoná, o jejím nekonání bude uchazeč či zákonný zástupce uchazeče písemně informován.

Kriteria pro přijetí na:
Praktické škole jednoleté 78-62-C/001
Praktické škole dvouleté 78-62-C/02
1) řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání – studiu ve střední škole
2) odevzdání vyplněné přihlášky do 15. března 2014 na ředitelství střední školy

Součástí přihlášky je:
• Vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky (pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku)
doporučení ke studiu vystavené školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP)

Žák nejpozději 1. září 2014 doloží:
1. závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení splnění povinné školní docházky nebo dosažení základního vzdělání nebo základů vzdělávání, předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud není vydáno v době podání přihlášky, nejpozději do prvního dne školního roku
2. psychologické vyšetření vydané školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP) ne starší než 1 rok

Oznámení výsledků přijímacího řízení:
O výsledku přijímacího řízení bude vydáno rozhodnutí, nejdříve 22. 4. 2014.
V případě přijetí uchazeče na střední školu je potřeba do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.
V případě nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele střední školy odvolání proti nepřijetí.

Počet přijímaných uchazečů:
Celkový počet přijímaných uchazečů do Praktické školy jednoleté je 12, do Praktické školy dvouleté 6.

Přihlášky je možné vyzvednout na kterékoliv střední škole nebo vytisknout ze stránek MŠMT.